ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് penatration ടെസ്റ്റ് നടത്താനായി സാധിക്കും 20 modules അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ടൂൾ ആണ് ഇത്

ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 👇

1 )         apt-get update

                       2)         apt-get install git

                       3)        apt-get install python

                         4)         git clone https://github.com/4shadoww/hakkuframework.git

                         5)           ls                         (  small L )                                                            

                      6)      cd hakkuframework                                                                          

                     7)       ls                        

                     8 )     chmod +x hakku

                     9)      python hakku                  ( then the Framework Tool Open

ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണോ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണൂ 👇

WATCH TILL END
Live Chat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here